Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím provozujícím svůj obchod na níže uvedené internetové adrese jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

I.2 Součástí těchto VOP jsou dokumenty Pravidla používání cookies a Zpracování osobních údajů.

I.3 Prodávajícím je

Pilulka lékárny a.s., IČ: 3615278 sídlo: Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9

provozovatel lékárny Pilulka Lékárna
U Tabulky 3019, Praha 9, Horní Počernice
Vedoucí lékárník: Mgr. Jiřina Huthová
IČZ lékárny: 9995093
Informační služba:
Telefon: +420 222 703 000
E-mail: dotazy@pilulka.cz

Adresa internetového obchodu prodávajícího: www.pilulka.cz (dále jen „internetový obchod“)

I.4 Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

I.5 Kupující bere na vědomí, že v rámci internetového obchodu jsou mimo jiné nabízeny i léčivé přípravky, jež jsou určené pouze fyzickým osobám a nejsou určeny pro podnikatelský nákup léčiv či nákup léčiv právnickou osobou. Objednávka jakéhokoliv jednotlivého druhu zboží na jednu osobu a jeden den je omezena počtem 10 balení.

I.6 Předmětem těchto VOP je:
 

I.6.1 úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“);

I.6.2 úprava vzájemných práv a povinností vznikajících na základě rezervace zboží (dále jen „rezervace“);

I.6.3 úprava vzájemných práv a povinností vznikajících v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy o nákupu zboží či služby mezi kupujícím a třetí stranou, která je odlišná od prodávajícího a která své zboží či služby prodává prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „Pilulka Klinika“).

I.7 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

I.8 V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

I.9 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.

I.10 Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. KUPNÍ SMLOUVA – OBECNÁ USTANOVENÍ

II.1 Předmětem kupní smlouvy je zásilkový výdej léčivých přípravků registrovaných podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen podle § 39 odst. 5 zákona o léčivech nebo není vázán na lékařský předpis, tj. volně prodejných léků, a zásilkový prodej zdravotnických potřeb, potravinových doplňků, kosmetiky a dalšího zboží (dále souhrnně jen „zboží“). Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.

II.2 Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:
 

a) název produktu;

b) fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky;

c) specifikace produktu dle jeho povahy;

d) cena produktu - je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní;

e) povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o léčiva.

II.3 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

II.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

II.5 Nákup zboží může kupující uskutečnit také prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na základě registrace do webového rozhraní. S registrací je spojeno členství ve věrnostním klubu nazvaném Pilulka Klub, založeném na udělování bodů registrovaným zákazníkům za každý nákup jeho prostřednictvím. Pomocí udělených bodů je kupující oprávněn čerpat výhody a bonusy v podobě slev na další nákupy, slevových poukazů a možnosti nákupu za získané body.

II.6 Za účelem registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy se kupující dopustí porušení kupní smlouvy a / nebo těchto VOP. Na základě registrace kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

II.7 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

II.8 Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.1 Pro účely objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 

a) objednávaném zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,

b) způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

III.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

III.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

III.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a k uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky. Prodávající si nicméně vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tj. kupující se stane vlastníkem zboží až okamžikem zaplacení ceny zboží.

III.5 Před uhrazením kupní ceny má kupující právo stornovat objednávku, a to buď elektronicky nebo telefonicky. Stornování je potvrzeno doručením informačního e-mailu.

III.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III.7 Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím výše uvedené elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

III.8 Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím z kupní smlouvy lze řešit mimosoudním způsobem (čl. XV VOP), pokud se nejedná o výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

III.9 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

III.10 Prodávající má s ohledem na čl. 2.3. VOP právo stornovat objednávku v případě, že budou vyčerpány zásoby Prodávajícího nebo Prodávající z jiných důvodů nebude schopen povinnosti z kupní smlouvy splnit. Prodávající má povinnost o takové skutečnosti Kupujícího bez zbytečného odkladu obeznámit a vrátit již uhrazenou kupní cenu.

IV. CENA

IV.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího uvedené v rámci objednávkového formuláře tam, kde prodávající umožňuje osobní odběr zboží;

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen „účet prodávajícího“)

c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

d) bezhotovostně platební kartou online;

e) hotovosti dobírkou tam, kde prodávající umožňuje dopravu zboží prostřednictvím oprávněného přepravce.

f) Slevovou poukázkou / dárkovým certifikátem. V případě, že nominální hodnota voucheru je vyšší, než cena objednaného zboží, není zbytek hodnoty voucheru refundován.

IV.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

IV.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

IV.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 48 hodin od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. Není-li dohodnuto jinak, je kupující oprávněn si zboží převzít až po úplném zaplacení jeho ceny. V případě platby bezhotovostním způsobem dle čl. 4.1 b); c) a d) VOP je prodávající povinen odeslat kupujícímu potvrzení o zaplacení ceny bez zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

IV.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je sdělen kupujícímu v rámci procesu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle bodu 4.1 b) VOP.

IV.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad bude doručen se zbožím nebo elektronickou cestou na e-mail kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

IV.8 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

IV.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Účtenka je vystavována v elektronické podobě, je kupujícímu zaslána na jeho e-mail a je rovněž umístěna do zákaznického účtu kupujícího, kde ji má kupující kdykoliv k dispozici k nahlédnutí a vytištění. V případě, že kupující požaduje vystavení účtenky v tištěné podobě od prodávajícího, vystaví mu ji prodávající na základě žádosti kupujícího zaslané na e-mail dotazy@pilulka.cz a přidá ji k zakoupenému zboží.

V. SLEVOVÉ A DÁRKOVÉ POUKAZY

V.1 Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevových poukazech poskytnutých prodávajícím v souladu s jejich pravidly (dále jen „poukaz či poukazy“).

V.2 Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, poukazy:
 

a) není možné uplatňovat opakovaně;

b) nelze vzájemně kombinovat;

c) nelze použít na nákup dalších poukazů.

V.3 Hodnota uplatněných poukazů se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl poukaz uplatněn, pokud na takové zboží lze poukaz uplatnit.

V.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy, při jejímž uzavření kupující uplatnil slevový poukaz, nebo v případě, kdy kupující z jakéhokoli jiného důvodu vrátí prodávajícímu zboží, které zakoupil za pomoci slevového poukazu, má kupující nárok na vrácení pouze té části kupní ceny, kterou za nákup zboží skutečně uhradil svými peněžními prostředky, nikoliv na vrácení hodnoty slevového poukazu.

V.5 V případě odstoupení nebo částečného odstoupení od kupní smlouvy, při jejímž uzavření kupující uplatnil dárkový poukaz, nebo v případě, kdy kupující z jakéhokoliv jiného důvodu vrátí prodávajícímu zboží, které zakoupil pomocí dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení té části kupní ceny, kterou za nákup zboží skutečně uhradil svými peněžními prostředky a v případě té části zboží, na kterou uplatnil dárkový poukaz, mu bude vystaven nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě.

V.6 Pokud má poukaz omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn poukaz použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu poukazu a uplynulou dobou platnosti.

V.7 Poukaz nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota poukazu, nemá nárok na doplacení hodnoty poukazu ani na nový poukaz na zbytek hodnoty původního poukazu.

V.8 V případě, že poukaz bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího pro jeho užití, má prodávající právo takto uplatněný poukaz odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

VI. DODÁNÍ

VI.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v následujících lhůtách, vždy však nejpozději do třiceti dnů po uzavření kupní smlouvy:
 

a) v případě platby v hotovosti se prodávající zavazuje vydat zboží kupujícímu kdykoliv po přijetí objednávky kupujícího v provozovně prodávajícího v průběhu běžné pracovní doby, která je uvedena v rámci informací o prodávajícím v objednávkovém rozhraní,

b) v případě platby bezhotovostním způsobem, tj. převodem na účet, prostřednictvím platebního systému nebo platební kartou, se prodávající zavazuje vydat zboží kupujícímu v provozovně prodávajícího, a to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, která je uvedena v rámci informací o prodávajícím v objednávkovém rozhraní, nejdříve však poté, co bude kupujícímu doručeno sdělení prodávajícího o přijetí ceny za zboží dle čl. 4.4 VOP (poslední věta),

c) v případě platby bezhotovostním způsobem za zboží, které je léčivým přípravkem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona o léčivech, tj. volně prodejných léků, a zároveň v případě, že toto zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jeho dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky kupujícími oznámit, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. Zboží, které není léčivým přípravkem, je prodávající povinen předat dopravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.

VI.2 Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.

VI.3 V případě, že je zboží doručováno kupujícími prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

VI.4 Zboží může být kupujícímu doručeno jedním ze způsobů uvedených na stránce Doprava a platba, dle volby kupujícího.

VI.5 U rozměrově větších zásilek jako jsou například zdravotní pomůcky je nutná platba předem, o které budete informování po vytvoření objednávky.

VI.6 V případě odeslání zboží dopravcem je kupujícímu zboží odevzdáno v okamžiku, kdy ji kupujícímu nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci.

VI.7 V případě dodání zboží, které je propojeno s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“) bude kupující před provedením závazné objednávky prokazatelně seznámen se skutečností, zda je digitální obsah součástí prodávané věci, nebo zda je digitální obsah poskytován samostatně.

VII. ODSTOUPENÍ

VII.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak.

VII.2 Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
 

a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

VII.3 Kupující může od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, které bude obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení, je však možné využít i interaktivní formulář v rámci webového rozhraní nebo vyplnit vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.

VII.4 V případě léčivých přípravků prodávající zajistí průběh odstoupení od smlouvy takovým způsobem, aby nevznikly náklady na straně kupujícího.

VII.5 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14-ti) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Předpokládaná výše nákladů na vrácení zboží se odvíjí od ceníku zvoleného přepravce a povahy zakoupeného zboží.

VII.6 Ve lhůtě čtrnácti (14-ti) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

VII.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal.

VII.9 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII.10 Kupující není v souladu s ust. § 1837 OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:
 

a) zboží zakoupené kupujícím bylo vyrobeno podle jeho požadavků nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,

b) zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) zboží bylo dodáno kupujícímu v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

VII.11 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

VIII.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc
 

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

VIII.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
 

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

VIII.3 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

VIII.4 Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

VIII.5 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

VIII.6 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná.

VIII.7 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

VIII.8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 8.7.

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

VIII.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

VIII.10 Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal

VIII.11 Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

VIII.12 V případě reklamace léčivých přípravků zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením léčivého přípravku (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léčivého přípravku je doporučeno nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách, když zejména v případě léčivých přípravků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat.

VIII.13 Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

VIII.14 Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

VIII.15 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

VIII.16 O datu a způsobu vyřízení reklamace je kupující informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

VIII.17 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

IX. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO KOUPI ZBOŽÍ S DIGITÁLNÍM OBSAHEM

IX.1 Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že digitální obsah bude po dobu trvání závazku bez vad, kupujícímu bude zpřístupněna nejnovější verze digitálního obsahu dostupná v době uzavření smlouvy a že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.

IX.2 Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle 9.1 a 9.2. těchto VOP a že bude na jejich dostupnost upozorněn
 

a) po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

b) po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.

IX.3 Úprava v čl. 9.1. a 9.2. VOP se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost digitálního obsahu liší, případně že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

IX.4 Neprovedl-li kupující aktualizaci podle odstavce čl. 9.2. v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace.

IX.5 Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 9.2. písm. a), má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

IX.6 Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

IX.7 Projeví-li se vada za trvání závazku, je na poskytovateli, aby prokázal, že digitální obsah je poskytován bez vad. To naplatí, pokud prodávající prokáže, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu kupujícího nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu, ačkoli na jeho potřebu byl kupující před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí kupujícího, poskytne kupující prodávajícímu nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat.

X. REZERVACE ZBOŽÍ

X.1 Při rezervaci léčivého přípravku k uzavření kupní smlouvy nedochází, zákazník si pouze rezervuje možnost léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem u jím vybrané lékárny za cenu uvedenou v nabídce lékárny. Zboží bude kupujícímu vydáno ze zásob a jménem vybrané lékárny. Žádná z partnerských lékáren není provozovatelem tohoto serveru a nijak se aktivně ani smluvně pasivně nepodílí na obsahu těchto stránek. Žádná z partnerských lékáren neuskutečňuje zásilkový výdej. Osobní odběr není zásilkovým výdejem dle ust. § 84 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

X.2 Rezervace léčivého přípravku probíhá prostřednictvím webového rozhraní. Rezervace není pro zákazníka závazná; kupní smlouva je uzavřena až v příslušné lékárně; zákazníkovi je umožněno zaplatit před uzavřením smlouvy s lékárnou zálohu na kupní cenu bezhotovostním způsobem. V případě nerealizace následného nákupu v lékárně je záloha vrácena; v případě realizace je převedena ve prospěch partnerské lékárny.

XI. INFORMAČNÍ SLUŽBA, NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

XI.1 Prodávající má v rámci internetových stránek zřízenu zákonem požadovanou informační službu, která slouží k poskytování poradenství o léčivých přípravcích a shromažďování hlášení o nežádoucích účincích. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v čl. 1.3. těchto VOP a jsou uvedeny i v rámci objednávky, jejíž kopie je zasílána na elektronickou adresu kupujícího.

XI.2 V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře.

XI.3 Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje pečlivé číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku.

XI.4 V případě, že zákazník si léčivý přípravek prostřednictvím webového rozhraní pouze rezervuje a následně si ho osobně zakoupí běžným způsobem u jím vybrané lékárny, musí zákazník kontaktovat osobně tuto konkrétní lékárnu.

XII. KONTROLNÍ ORGÁN

XII.1 Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, pokud jde o výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Tel: +420 272 185 111
e-mail: posta@sukl.cz
www: http://www.sukl.cz

XII.2 Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.

XIII. PRÁVNÍ VZTAHY

XIII.1 Internetový obchod je provozován Prodávajícím, který je zároveň ve vztahu ke kupujícímu prodávajícím ve smyslu ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to pokud se týká veškerého sortimentu zboží, které si kupující zakoupí v internetovém obchodě zásilkovým způsobem.

XIII.2 Prodávající je dále osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.

XIII.3 V případě, že kupující provede nezávaznou rezervaci pro osobní odběr u partnerské lékárny, prodávajícím se v takovém případě stane ve vztahu ke kupujícímu až lékárna, u které si kupující léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupí. Internetová rezervace má shodnou váhu jako telefonická rezervace v lékárně. Zboží bude kupujícímu vydáno ze zásob a jménem lékárny. Žádná z partnerských lékáren není provozovatelem tohoto serveru a nijak se aktivně ani smluvně pasivně nepodílí na obsahu těchto stránek. Žádná z partnerských lékáren neuskutečňuje zásilkový výdej. Osobní odběr není zásilkovým výdejem dle ust. § 84 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

XIV. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

XIV.1 Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého ze spotřebitelské smlouvy, dochází-li k plnění na území České republiky (dále jen „spor“), pokud se nejedná o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

XIV.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

XIV.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

XIV.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20n až 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1 Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 15.3.2023

XV.2 Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.

XV.3 Kupující na základě objednávky zboží nebo rezervace zboží sděluje prodávajícímu své osobní údaje, které prodávající zpracovává v souladu se zásadami uvedenými v dokumentu „Zpracování osobních údajů“.

XV.4 Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XV.5 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).